หมวดหมู่: News

ข่าวทั่วไปไม่อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใด

ศึกษาภาวน์ เดินหน้าดำเนินงานโครงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ณ วัดบึงหัวแหวน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง และศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแว…

   ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอขอบพระคุณหน่วยฯ และผู้ประเมินภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงาน ด้วยความอบอุ่นตลอด 3 วัน

ท่านรักษาการผู้อำนวยการ ดร.นัน…

สมศ. รายงานการประเมินทุกระดับแล้วเกือบสองหมื่นแห่ง พร้อมชี้สถิติ 5 ข้อค้นพบสู่ความสำเร็จของสถานศึกษาที่ใช้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ…

error: Content is protected !!