download

ดาวน์โหลดแบบประเมิน ๑/๒๕๖๗
บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด

แบบ KF-01-03 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

KF-01 [word]

แบบวิเคราะห์ SAR และบริบทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ฉบับปรับปรุงแก้ไข
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

KF-02 [word]

แบบสังเคราะห์ข้อมูล
จากการตรวจเยี่ยม

ฉบับปรับปรุงแก้ไข
วันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๗

KF-03 [word]

รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก
การศึกษาปฐมวัย

ฉบับปรับปรุงแก้ไข
วันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ BF-01-03 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

BF-01 [word]

แบบวิเคราะห์ SAR
และบริบทสถานศึกษา

ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

BF-02 [word]

 แบบสังเคราะห์ข้อมูล
จากการตรวจเยี่ยม

ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

BF-03 [word]

รายงานผลการประกัน
คุณภาพภายนอก
การศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

error: Content is protected !!