download

ดาวน์โหลดแบบประเมิน
บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด  รอบประเมิน 2/2566

แบบ CO-02-1 ถึง แบบ CO-09-1 ศูนย์พัฒนาเด็ก

แบบ CO-02-1 ศพด.[word]

     แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO-03-1 ศพด.[word]

     แนวทางพิจารณา SAR ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ สมศ. และชื่อหลักฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO-04-1 ศพด.[word]

     รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO-05-1 ศพด.[word]

     แบบคำร้องของสถานศึกษาให้ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO-06-1 ศพด.[word]

     ตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม(การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)ศูนย์พัฒนาเด็ก

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO-07-1 ศพด.[word]

     แผนเตรียมการก่อนตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินภายนอก (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 256465

แบบ CO-08-1 ศพด.[word]

     ตารางสรุปผลการตรวจเยี่ยม (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO-09-1 ศพด.[word]

     รายงานการประกันคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ศูนย์พัฒนาเด็ก

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบลงนามรับรอง-ปฐมวัย

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบลงนามรับรอง-ปฐมวัย  ระยะ 2

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ตัวอย่าง หนังสือนำส่งรายงานผลการประเมิน – ปฐมวัย

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ระยะที่ ๒-ปฐมวัย

แบบ CO-02-2 – แบบ CO-09-2  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ CO–02–2 พื้นฐาน [word]

     แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยคณะผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO–03–2 พื้นฐาน [word]

     แนวทางพิจารณา SAR ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ สมศ. และชื่อหลักฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO–04–2 พื้นฐาน [word]

     รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO–05–2 พื้นฐาน [word]

     แบบคำร้องของสถานศึกษาให้ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO–06–2 พื้นฐาน [word]

     ตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO–07–2 พื้นฐาน [word]

     แผนเตรียมการก่อนตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินภายนอก (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO–08–2 พื้นฐาน [word]

     ตารางสรุปผลการตรวจเยี่ยม (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบ CO–09–2 พื้นฐาน [word]

     รายงานการประกันคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบลงนามรับรอง-การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แบบลงนามรับรอง-การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2

ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ตัวอย่าง หนังสือนำส่งรายงานผลการประเมิน – พื้นฐาน

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ระยะที่ ๒-พื้นฐาน

error: Content is protected !!