เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สมศ.ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยกำกับการประเมิน และสมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำกับการประกันคุณภาพภายนอกของหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้กำกับการประเมิน และสมศ.  เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในการบริหารจัดการการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 5 ซึ่งประกอบด้วย 1.ทริปเปิ้ลเอประเมินคุณภาพการศึกษา 2.ยู พีการประเมินคุณภาพ 3.ศึกษาภาวน์ 4.อริสรา การประเมินคุณภาพการศึกษา 5.สวนผึ้งการประเมินคุณภาพการศึกษา 6.กรุงเทพการประเมิน 7.การศึกษาก้าวหน้า 8.โสธร การประเมิน 9.เพียรรักษาการประเมิน 10.นนทบุรีการประเมิน 
   ผลจากการระดมสมองของตัวแทนทั้ง 10 หน่วย ได้ข้อสรุปดังนี้
1.ผลจากการ KM การควบคุมคุณภาพรายงานการประเมิน สรุปประเด็นปัญหาได้ 8 เรื่อง ดังนี้
  1.1 การใช้แบบฟอร์มเอกสารไม่ถูกต้อง
  1.2 ขาดความเข้าใจหรือความแม่นยำในเกณฑ์และวิธีการประเมินของ สมศ.
  1.3 การจัดแบบฟอร์มเอกสารไม่ถูกต้องตามคู่มือการเขียนรายงานของ สมศ.
  1.4 การคัดลอกงาน ทั้งเอกสารประกอบการประเมินและรายงานการประเมิน
  1.5 การเขียนจุดเน้นที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการประเมินของ สมศ.
  1.6 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประเมินและรายงานการประเมินมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง
  1.7 การเขียนข้อเสนอแนะไม่เป็นไปตามแนวทางที่ สมศ. กำหนด
  1.8 นักวิชาการ สมศ. มีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกัน
2.ในแต่ละประเด็นปัญหาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน โดยแบ่งสาเหตุของปัญหาเป็น 3 กลุ่ม คือ
  2.1 ผู้ประเมินหรือทีมประเมิน
  2.2 หน่วยกำกับการประเมิน
  2.3 สมศ.
3. ในแต่ละประเด็นปัญหา ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสาเหตุที่พบ ซึ่งในบางประเด็นอาจต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้ง 3 กลุ่ม
4. สรุปผลในรูปแบบ Template จะส่งให้ อ.นิกข์นิภา (ศึกษาภาวน์) เป็นผู้จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอและส่งให้ทุกท่านช่วยพิจารณาภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 และนำเข้าระบบ
5. อ.โสฬสจะเป็นผู้จัดทำ Presentation ความยาวการนำเสนอประมาณ 15 นาที และส่งแบบร่างให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565
6. อ.โสฬส (การศึกษาก้าวหน้า) จะเป็นผู้นำเสนอ Presentation ในวันประชุม KM กับ สมศ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

ประเด็นการนำเสนอของกลุ่ม 5 (ดาวน์โหลดไฟล์)

By admin

error: Content is protected !!