แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ประเมินภายนอก

แบบ ผปม.๙

แบบรายงานผลการเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมินภายนอก

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

แบบ ผปม.๘

แบบประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

แบบ ผปม.๗

แบบ ขอลาออกจากการเป็นผู้ประเมินภายนอก .

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

แบบ ผปม.๖

แบบ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประเมินภายนอก

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

แบบ ผปม.๕

แบบ คำขอต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก  หรือ ยื่นความประสงค์ขอต่ออายุการรับรองได้ที่ <คลิก>

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

แบบ ผปม.๔  

แบบ หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดเพื่อยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกและสามารถทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

แบบ ผปม.๓  

แบบ รับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินภายนอก 

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

แบบ ผปม.๑ 

แบบคำขอออกบัตรประจำตัวของผู้ประเมินภายนอก 

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

error: Content is protected !!