Vision

วิสัยทัศน์

        หน่วยประเมินคุณภาพ จากผู้ประเมินมืออาชีพ และเทคโนโลยีทันสมัย

พันธกิจ

       1. จัดโครงสร้างการบริหารองค์กร ระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพหน่วยประเมิน  
       2. จัดระบบช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกอย่างเป็นระบบ
       3. พัฒนาการจัดเก็บและบริการข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
       4. พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สมศ.

เป้าหมาย ปี 2565

     1. มีโครงสร้างการบริหารองค์กร ระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพหน่วยประเมิน ร้อยละ 80
     2. งานที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100
     3. ผู้ประเมินภายนอกที่ได้เข้ามาร่วมงาน มีความพึงพอใจในการบริการให้ข้อแนะนำ/ปรึกษาและทำงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง มีคุณภาพ ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 80
     4. ให้บริการด้านวิชาการและงานด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประเมินภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์

  1. การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
       เป้าประสงค์
        – มีการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
      กลยุทธ์
        – นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. การมีส่วนร่วม
      เป้าประสงค์
        – ผู้ประเมินภายนอกให้การยอมรับ 
      กลยุทธ์

        – การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประเมินภายนอก
3. การพัฒนาบุคลากร
       เป้าประสงค์
        – ผู้ประเมินภายนอก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
       กลยุทธ์
        – การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง
error: Content is protected !!