แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

 กรณีที่ 1 ผู้ประเมินภายนอกสมัครอบรมสัมมนาด้วยตนเอง 

 กรณีที่ 2 ผู้ประเมินภายนอกรวมกลุ่มกันเพื่อจัดโครงการอบรมสัมมนา

(ก่อนการจัดอบรมสัมมนา)

(หลังการจัดอบรมสัมมนา

 กรณีที่ 3 ผู้ประเมินภายนอกเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรเฉพาะเรื่องที่ สมศ. ดำเนินการเอง

แบบฟอร์มขออนุมัติหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก(กรณีผู้ประเมินภายนอกรวมกลุ่มกันเพื่อจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน)

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๖o /๒๕๖๕

เรื่อง หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการอาชีวศึกษาและการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก

error: Content is protected !!