plans & projects

แผนงานและโครงการ ประจำปี 2565
Assesor Cafe

         เป็นแหล่งเรียนรู้และที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ประเมินหน่วยประเมินมีแหล่งเรียนรู้และที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่เรียกว่า Assesor Cafe เป็นร้านกาแฟ แบบธรรมชาติ พร้อมที่พัก เพื่อให้คำแนะนำความรู้ผู้ประเมินทั้งเก่าและใหม่ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยไว้บริการผู้ประเมิน และสนับสนุนส่งเสริมผู้ประเมินได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง IT และการทำงานประเมินอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประเมินกับหน่วยประเมิน           

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการ สมศ.ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก
     2. ให้คำแนะนำความรู้ผู้ประเมินทั้งเก่าและใหม่ เพื่อการทำงานเป็นทีม
     3. กำกับติดตามผู้ประเมินในรูปแบบการเขียนรายงานการประเมิน ให้เป็นไปตามที่ สมศ.กำหนดมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประเมินได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง IT และการทำงานประเมินอย่างเป็นระบบ
     4.ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประเมินกับหน่วยประเมินในสถานการณ์ปกติ (ปลอดจากเชื้อโควิด 19) ผู้ประเมินภายนอกสามารถเข้าใช้ที่พักโดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่พัก เพราะเราไม่เรียกเก็บแล้วแต่จะบริจาคเพื่อการกุศล และจิบกาแฟตอนเช้าเสร็จ เดินทางไปประเมินสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับที่พักในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้

ห้องประชุม-ห้องเอนกประสงค์ Assesor Cafe

สถานที่พักผ่อน

 โครงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

            ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยประเมินศึกษาภาวน์  ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย เป้าหมายของหน่วยประเมิน บริษัทศึกษาภาวน์ นั้น ไม่ได้วัดเพียงแค่ด้านผลกำไรหรือตัวเลข แต่ต้องเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน เช่น การบริจาคเงินสมทบทุน การบริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบัติโรงเรียนในต่างจังหวัด บริจาคสิ่งของที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษาเด็ก หรือการเป็นอาสาสมัครในด้านต่างๆ เป็นต้น

    บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิค 19 และน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

โครงการให้บริการ ความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้กับผู้ประเมินภายนอก

          เป็นที่ทราบกันดีการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายกำหนด ผู้ประเมินยังขาดความรู้ในเรื่องการเสียภาษีบุคคลธรรมดา และต้องมีการติดตามหลักฐานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หน่วยประเมินมีหน้าที่ให้ความรู้ เช่น เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่ เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 หน่วยกำกับการประเมินบริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด นำโดยนายสนอง ทัศน์ทอง ประธาน นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย ผู้จัดการ พร้อมทั้งทีมนักวิชาการ ผู้ประเมินภายนอก และครอบครัว นำรองเท้าและปัจจัยเครื่องไทยทาน ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาค อทิเช่น ผู้บริหารโรงงานผลิตรองเท้า Covy  อาจารย์ประทีป อาจารย์รมย์นลิน  อาจารย์สุรีกาญจ์ อาจารย์เตือนใจ อาจารย์ไพฑูรย์ อาจารย์กิติภณ อ.บุษบา และครอบครัวอาจารย์พชร เป็นต้น ไปมอบให้แก่สามเณร ที่วัดทุ่งมะสัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

error: Content is protected !!