plans & projects

แผนงานและโครงการ ประจำปี 2565
Assesor Cafe

         เป็นแหล่งเรียนรู้และที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ประเมินหน่วยประเมินมีแหล่งเรียนรู้และที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่เรียกว่า Assesor Cafe เป็นร้านกาแฟ แบบธรรมชาติ พร้อมที่พัก เพื่อให้คำแนะนำความรู้ผู้ประเมินทั้งเก่าและใหม่ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยไว้บริการผู้ประเมิน และสนับสนุนส่งเสริมผู้ประเมินได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง IT และการทำงานประเมินอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประเมินกับหน่วยประเมิน           

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการ สมศ.ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก
     2. ให้คำแนะนำความรู้ผู้ประเมินทั้งเก่าและใหม่ เพื่อการทำงานเป็นทีม
     3. กำกับติดตามผู้ประเมินในรูปแบบการเขียนรายงานการประเมิน ให้เป็นไปตามที่ สมศ.กำหนดมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประเมินได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง IT และการทำงานประเมินอย่างเป็นระบบ
     4.ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประเมินกับหน่วยประเมินในสถานการณ์ปกติ (ปลอดจากเชื้อโควิด 19) ผู้ประเมินภายนอกสามารถเข้าใช้ที่พักโดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่พัก เพราะเราไม่เรียกเก็บแล้วแต่จะบริจาคเพื่อการกุศล และจิบกาแฟตอนเช้าเสร็จ เดินทางไปประเมินสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับที่พักในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้

ห้องประชุม-ห้องเอนกประสงค์ Assesor Cafe

สถานที่พักผ่อน

 โครงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

            ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยประเมินศึกษาภาวน์  ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย เป้าหมายของหน่วยประเมิน บริษัทศึกษาภาวน์ นั้น ไม่ได้วัดเพียงแค่ด้านผลกำไรหรือตัวเลข แต่ต้องเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน เช่น การบริจาคเงินสมทบทุน การบริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบัติโรงเรียนในต่างจังหวัด บริจาคสิ่งของที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษาเด็ก หรือการเป็นอาสาสมัครในด้านต่างๆ เป็นต้น

    บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิค 19 และน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

โครงการให้บริการ ความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้กับผู้ประเมินภายนอก

          เป็นที่ทราบกันดีการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายกำหนด ผู้ประเมินยังขาดความรู้ในเรื่องการเสียภาษีบุคคลธรรมดา และต้องมีการติดตามหลักฐานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หน่วยประเมินมีหน้าที่ให้ความรู้ เช่น เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่ เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน

error: Content is protected !!