สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก และผู้กำกับการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก และผู้กำกับการประเมิน ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนนิติบุคคลและบุคลากรของหน่วยกำกับคุณภาพภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด  เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด เลขที่ 108/5 หมู่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรม

      หลังจากประชุมรับนโยบายจาก  สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หน่วยกำกับคุณภาพการประเมินภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด-19ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet มีกำหนดการและผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

By admin

error: Content is protected !!