เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. เครือข่ายหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก  “หน่วยพันธมิตร” อันประกอบด้วย หน่วยกำกับการประเมินจำนวน 5 หน่วย ซึ่งได้แก่ 1. บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด 2. บริษัท พี. วี.เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธร การประเมิน 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี การประเมิน 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนผึ้งการประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายพันธมิตรโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพงานของผู้ประเมินภายนอกในสังกัด ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายพันธมิตร ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ สำนักงานบริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด เลขที่ 108/5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. นายสนอง ทัศน์ทอง 2. นายประทีป จำปาศรี 3. นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย ผู้แทนหน่วยศึกษาภาวน์ จำกัด 4. นายปราโมทย์ เพชรปานกัน 5. นายวรุตม์ ภัทรวารินทร์ 6. นางชญานี อภิพงศ์สถิตคุณ ผู้แทนหน่วยพี. วี.เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 7. นายมาโนช ระดิ่งหิน 8. นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์ ผู้แทนหน่วยนนทบุรี การประเมิน 9. นางอุราวรรณ เอื้อประเสร็ฐ 10. นางประคอง บุญแสนแผน ผู้แทนหน่วยสวนผึ้งการประเมินคุณภาพ
   ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา ของแต่ละหน่วยที่ผ่านมาโดยแต่ละหน่วยได้นำเสนอปัญหาการบริหารบุคลากรของหน่วย ปัญหาที่พบจากการตรวจอ่านงาน เทคนิควิธีการการตรวจอ่านงานของแต่ละหน่วย โดยสรุปเป็นเอกสารแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้แต่ละหน่วยนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
  อนึ่งสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปที่ประชุมมีความเห็นให้กำหนดในภายหลัง

ภาพประกอบข่าว

Play Video

By admin

error: Content is protected !!