การเรียนรู้มีได้ตลอดชีวิต  การพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี  ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนทุกรุ่น  ทุกวัย  ขอเพียงเราใฝ่เรียนรู้...

ประทีป   จำปาศรี

บทสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด 

         full moon:  อยากทราบเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับตัวท่าน ก่อนจะได้มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
         Prateep:  อดีตผมเคยรับราชการครู มา 42 ปีเต็ม เป็นสายผู้สอน 9 ปี รวม 3 โรงเรียน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  33 ปี รวม 9 โรงเรียน และเกษียณอายุราชการที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
        full moon: มีอะไรที่ท่านภาคภูมิใจ เป็นพิเศษ ลองเล่าให้เราฟังบ้างสิครับ
        Prateep:  การใช้ ICT ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระบบ จนได้รับการยอมรับ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี) เป็นวิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับ ICT  ให้แก่โรงเรียนในสังกัด  แต่มากกว่านั้นคือ ความรักของลูกศิษย์ และผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีให้ผมหลังเกษียณอายุราชการแล้ว 
        full moon: แล้วท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจเหล่านั้น                   
        Prateep:
 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของผม  ผมสนใจและพยายามเรียนรู้ เพื่อนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ตลอดเวลา นั่นคือการบริหารระบบ ส่วนการบริหารคน ผมได้พยายามเรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ศึกษาเรื่องเจนเนอเรชั่นของคน เพื่อเข้าใจลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างของ นักเรียน และผู้ใต้บังคับบัญชา และนำมาปรับใช้ในการบริหารคน เป็นผลทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ส่วนนักเรียนก็ยอมรับในกฎกติกาที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการกำหนด มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันของพวกเขา  
        full moon: การที่ท่านเข้ามาร่วมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด  ท่านคิดว่าจะนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ได้อย่างไร ครับ
        Prateep:  โลกยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งทำให้วิถีการทำงานและวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างชัดเจน งานประเมินคุณภาพภายนอกก็เช่นเดียวกัน เราได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การประเมินจึงออกมาในรูปแบบของการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนมาก ผู้ประเมินต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา พัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ผู้ประเมินของหน่วย เพื่อให้การดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้ คือ หน่วยประเมินคุณภาพ ผู้ประเมินมืออาชีพ และใช้เทคโนโลยีทันสมัย  ถ้าได้รับการพิจารณาและรับรองให้เป็นหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
         full moon: สุดท้ายนี้ อยากฝากอะไรไปถึงผู้ประเมิน บ้างครับ
    Prateep:  ไม่ว่าศึกษาภาวน์ จะได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกหรือไม่ อยากจะฝากผู้ประเมินว่า การเรียนรู้มีได้ตลอดชีวิต การพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนทุกรุ่น ทุกวัย ขอเพียงเราใฝ่รู้ใฝ่เรียน โลกและสังคมในยุค New Normal  เทคโนลียีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายนอก อย่างเรา
         full moon:  ขอเป็นหนึ่งกำลังใจ ให้บริษัทศึกษาภาวน์ ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.และขอบคุณมากครับ ที่ให้เกียรติให้เราได้สัมภาษณ์ สวัสดีครับ 
      Prateep:   สวัสดีครับ

ภาพประกอบ: บทสัมภาษณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ร่วมพัฒนา Mobile App ของ สมศ. 

รางวัลเกียรติยศ

9

Information Student Centered System

นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

อบรมให้ความรู้ โปรแกรม วัดและประเมินผล

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครูผู้ช่วย

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับ

นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมและบริหารจัดการ

ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนญาติพี่น้อง

ประชุมอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ใช้เทคโนโลยีตกแต่งอาคารเรียน

ใช้เทคโนโลยีตกแต่งอาคารประกอบ

By admin

4 thoughts on “บทสัมภาษณ์: หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ”
  1. สุดยอดเลยค่ะ การบริหารงานของท่านในบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ทันต่อสถานการณ์ รวดเร็ว ฉับไว ชื่นชมมีความเป็นธรรม และเป็นกัลยาณมิตรที่สุดค่ะ

Comments are closed.

error: Content is protected !!