ความหวัง ความตั้งใจ … เป็นที่มาของแรงบันดาลใจ

 แรงบันดาลใจในการทำหน่วย  คืออยากเห็นการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของงาน  มาจากการระดมสมองว่าจะบริหารจัดการอย่างไร  ไม่ใช่จากความต้องการและสั่งการของคน  คนเดียว ……….

สนอง   ทัศน์ทอง

  อยากใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มาใช้กับหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ยุคใหม่ ในฝันของตนเอง …

ประทีป  จำปาศรี

  เหตุที่มาร่วมก่อตั้งหน่วยนี้  เพราะจากประสบการณ์  การประเมินและได้อยู่หน่วยประเมิน   คิดว่าหน่วยประเมินควรจะมีการพัฒนาผู้ประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพื่อคุณภาพของผู้ประเมิน  ซึ่งบริษัทศึกษาภาวน์  มีแนวความคิดเดียวกัน  นอกจากนั้นยังมีความศรัทธา  ในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกัน  บางท่านเคยทำงานร่วมกัน  และทุกท่านทำงานอย่างมีคุณภาพ

สุรีกาญจน์   สิริวรหิรัญ

  คิดและฝันที่จะทำหน่วยประเมินแบบมหาชน คือ ไม่ทำและคิดคนเดียว ร่วมคิด ร่วมทำ โดยใช้ประสบการณ์ทำงานประเมินภายนอกและบริหารจัดการหน่วยประเมินมานานกว่า 10 ปี …

นิกข์นิภา บุญช่วย 

By admin

error: Content is protected !!