เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายประทีป  จำปาศรี นายสมพงษ์ จันแหล่ และนางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้รับคัดเลือกจาก สมศ.ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมควาพร้อมผู้ประเมินภายนอก (ทดลองประเม็นน่รอง) สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม Barn ชั้น 1 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานครร

By admin

error: Content is protected !!