คณะกรรมการ
บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด

นายสนอง   ทัศน์ทอง
ประธานกรรมการ

เกิด  ๓๐ สิงหาคม ๒๔๙๒
ที่อยู่  เลขที่ ๓๐ หมู่ ๒ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วุฒิการศึกษา   
      ปริญญาตรี  ศษ.บ.สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย มสธ., ค.บ.สาขาบริหารโรงเรียน วค.กาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
๑ เมษายน ๒๕๔๗  ลาออกจากราชการ (ก่อนเกษียณ)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๓  ครูโรงเรียนวัดสำนักคร้อ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒  ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐  เจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙  เจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การทำงานประเมินภายนอก
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ผู้ประเมินภายนอก ขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) และศพด.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ผู้ประเมินภายนอก สมศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๕๕  ทำหน้าที่ผู้อภิมานภายนอกของ สมศ.
๒๕๔๗ – ๒๕๕๑  ทำหน้าที่ผู้ประเมินภายนอก รอบที่ ๑ และ ๒  

นายประทีป  จำปาศรี
กรรมการ

เกิด  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๑
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๑๐๘/๕  หมู่ ๑ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วุฒิการศึกษา 
     ปริญญาตรี  สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศษ.ม.)
ประวัติการทำงาน
ปี ๒๕๖๓-ปัจจุบัน  เป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๘  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี ๒๕๔๒-๒๕๕๐  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี ๒๕๓๓-๒๕๔๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๓๒-๒๕๓๓  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองม่วง จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๒๙-๒๕๓๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสำราญ(มิตรภาพที่๒๐๗) จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๒๙-๒๕๒๙  อาจารย์๑ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๒๔-๒๕๒๙  อาจารย์๑ โรงเรียนวันมหาราช จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๒๓-๒๕๒๔  อาจารย์๑ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย จังหวัดราชบุรี
ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๓  ครู๑ โรงเรียนวันมหาราช จังหวัดราชบุรี

นายนัธทวัฒน์   ธรรมสุคนธ์ธาดา
กรรมการ

เกิด  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๔
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๕๙ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วุฒิการศึกษา
      ปริญญาโท รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
     – ธุรกิจส่วนตัว
     – เป็นผู้ประเมินภายนอกตั้งแต่ รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน
     – ทำหน้าที่นักวิชาการของหน่วยประเมิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเกษม ๐๐๒๔๙๕ ภายใต้สถานการณ์โควิด ๑๙ โดย อบรมสัมมนา online เรื่องการ จัดทำรายงานการประเมินภายนอก และตรวจคุณภาพงานของผู้ประเมินภายนอก
     – อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     – ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
     – อดีตนายกสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือสังคม เด็ก ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

นางสุรีกาญจน์  สิริวรหิรัญ   
กรรมการ

เกิด   ๒๗  กรกฎาคม  ๒๔๙๘
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๑๓๘/๔๒ หมู่ ๓ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
     ปริญาตรี  การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประวัติการทำงาน
     – เป็นผู้ประเมินภายนอกตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ – ปัจจุบัน  ประเมินตั้งแต่รอบที่ ๑ – ๓ จำนวนสถานศึกษาที่ประเมินประมาณ ๓๐๐ กว่าแห่ง และมีประสบการณ์ในการประเมินรอบ ๔ จำนวน ๒๖ แห่ง ประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด ๑๙ จำนวน ๑๓ แห่ง
     – รับราชการครูที่จังหวัดสมุทรสาคร ๒๘ ปี สอนระดับปฐมวัย ๔ ปี ระดับขั้นพื้นฐานชั้นปรถมศึกษา ๒๔ ปี

นายสมพงษ์   จันแหล่
กรรมการ

เกิด  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๗
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๓๗๙ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๒ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา   
     ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขา ศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขา ประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ์ด้านการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ปัจจุบัน จำนวน ๑๙๙ แห่ง
พ.ศ. ๒๕๔๘  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗  ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗  ครูพิเศษ สอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ โรงเรียนมณีวิทยา (ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑)
พ.ศ. ๒๕๔๖  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๖  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. ๒๕๓๕  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางสาวนิกข์นิภา   บุญช่วย  
กรรมการผู้จัดการ

เกิด  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๕๐/๑๔๖๐ หมู่ ๕ หมู่บ้านพฤกษา ๓ ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ตำบลบางคูรัด
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา
     ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     กำลังศึกษาต่อ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ งานประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต
งานผู้ประเมินภายนอก
พ.ศ.๒๕๔๘- ปัจจุบัน  เป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ์ด้านการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘  หน่วยประเมินห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเกษม อีวาลูชั่น ตำแหน่ง บริหารงานหน่วยประเมินทุกส่วนงาน และต่อเนื่องมาถึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ โดยหน่วยประเมินเปลี่ยนชื่อ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเกษม ๐๐๒๔๙๕ จนถึงปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย
๑. นิดาวรรณ บุญช่วย และสุพรรณิกา สันป่าแก้ว. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. วารสารวิชาการ Viridian E-Journal Silapakron University ฉบับภาษาไทย. บทความมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐. หน้า ๕๐๖-๕๑๖.
๒. นิดาวรรณ บุญช่วย และสุพรรณิกา สันป่าแก้ว. The Relationship Between Dividends and Profitability on The Stock Exchange of Thailand: Case study The Information & Communication Technology Portfolio. in the I-SEEC 2018 to be held on May 2nd – 4th, 2018 at Ambassador Hotel Bangkok in Bangkok, Thailand. P 411-419
๓.  ภูษณิศา ส่งเจริญ, นิกข์นิภา บุญช่วย และสุพรรณิกา สันป่าแก้ว. ปัจจัยที่มีผลต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ Viridian E-Journal Silpakron University ฉบับภาษาไทย. บทความมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐. หน้า ๙๒๖-๙๔๕.
๔. นิกข์นิภา บุญช่วย และสุพรรณิกา สันป่าแก้ว. ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มบริการ. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓. หน้า ๓๕-๔๖

By admin

error: Content is protected !!