เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้จัดการประชุม ณ สำนักงานที่ตั้งเลขที่ 108/5 หมู่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วประชุม จำนวน 7 ราย เพื่อร่วมกันจัดทำเอกสารประกอบคำขอรับรองหน่วยกำกับการประเมินภายนอก กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายสนอง ทัศน์ทอง
2.นายประทีป จำปาศรี
3.นายนัธทวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา
4.นายสมพงษ์ จันแหล่
5.นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ
6.นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย
7.นางสาวพชร ยลปราโมทย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพกิจกรรมการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ณ สำนักงานบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด เลขที่ 108/5 หมู่1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

By admin

error: Content is protected !!