งานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบสังคม  ด้านการศึกษาของประเทศชาติ อย่าเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง  แล้วเห็นแก่ตัวกับสังคม และประเทศชาติ …

นิกข์นิภา บุญช่วย 

บทสัมภาษณ์
นิกข์นิภา บุญช่วย
ผู้จัดการบริษัท
ศึกษาภาวน์ จำกัด

 

สัมภาษณ์โดย … full moon

         full moon: อยากทราบเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับตัวท่าน ก่อนจะได้มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
        Nicknipar: เดินทางด้านการศึกษามาตั้งแต่จบปริญญาตรี จนปี 2548 ได้สอบเป็นผู้ประเมินภายนอกและทำงานประเมินภายนอกมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ควบคู่ไปกับ การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
        full moon: มีอะไรที่ท่านภาคภูมิใจ เป็นพิเศษ ลองเล่าให้เราฟังบ้างสิครับ
        Nicknipar: การทำงานประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ งานประเมินภายนอกที่ตนเองประเมิน ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต้องได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาไม่ว่าผลการประเมินที่ประเมินสถานศึกษาจะได้ระดับอะไร และแก้ไขจากการตรวจอ่านจาก สมศ. น้อยที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย แม้สถานศึกษาได้ระดับพอใจ ก็ยอมรับผลโดยไม่มีข้อโต้แย้งและได้รับการชื่นชม และ สมศ. ตรวจอ่านมาแก้ไขน้อยมาก ส่วนอีกงานบริหารหน่วยประเมิน ตั้งเป้าหมายว่าตัวเองต้องบริหารจัดการให้หน่วยสามารถส่งงานได้ทันเวลา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายงานทุกแผนที่รับมาจาก สมศ. ตัวเองสามารถบริหารจัดการให้งานส่งตรงตามเวลาที่ สมศ. กำหนดไว้ในสัญญา
        full moon: แล้วท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ 
        Nicknipar: การมุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบ ซึ่งตลอดเวลาที่ทำงานมักจะบอกกับตนเองว่า คุณธรรม จริยธรรม สำคัญมาก ความรู้ยังเรียนทันกัน แต่คุณธรรม จริยธรรม แต่ละคนไม่ทันกัน อยู่ที่สามัญสำนึก ความตระหนักที่ต้องมาก่อน จึงจะนำไปสู่การปฏิบัติ อีกอย่าง การทำงานที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่ตั้ง คะ
        full moon: สุดท้ายนี้ ท่านอยากฝากอะไรไปถึงผู้ประเมิน บ้างครับ
        Nicknipar: ขอฝากถึงทั้งหน่วยประเมินและผู้ประเมินภายนอก นะคะ งานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบสังคม ด้านการศึกษาของประเทศชาติ อย่าเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเห็นแก่ตัวกับสังคมและประเทศชาติ คะ
        full moon:
ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และ ขอบคุณ ที่ให้เกียรติในการให้สัมภาษณ์ ครับ สวัสดีครับ
       Nicknipar: สวัสดีค่ะ

By admin

error: Content is protected !!