ที่ปรึกษาและบุคลากรประจำหน่วย

คณะกรรมการที่ปรึกษาหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก
บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด

ด้านคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1. ดร.อมรศรี แสงส่องฟ้า
2. นายนิวัตร วงศ์วิลัย
3. นายธำรง ศรีทิพย์

4. นางณิชาภา ศกุนะสิงห์

ด้านคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอก

1. นายฉายา  บุญเฉลิม
2. นายภาณุวัชร  ช่างทุ่งใหญ่
3. นายไพฑูรย์  ใจยั่งยืน
4. นายศิริพงษ์ บุญมีลาภ
5. นายชัยยะ  กลิ่นหอม

ด้านเทคโนโลยี

1. นายเสรี  โพธิ์นิล

 

บุคลากรประจำหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก
บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด

งานคุณภาพคน

1. นายนัธทวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา
2. นายภาณุวัชร  ช่างทุ่งใหญ่
3. นายไพฑูรย์  ใจยั่งยืน
4. นายชัยยะ  กลิ่นหอม
5. นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย

 

งานคุณภาพงาน

1. นายสนอง ทัศน์ทอง 
2. นางสุรีกาญจน์   สิริวรหิรัญ
3. นายศิริพงษ์ บุญมีลาภ
4. นางเตือนใจ  อุบลแย้ม
5. นางสาวชฎาวรรณ์ บุญช่วย

งานพัฒนาเทคโนโลยี  

1. นายประทีป จำปาศรี
2. นายสมพงษ์  จันแหล่
3. นางสาวพชร ยลปราโมทย์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก
บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด

1.  นางเตือนใจ  อุบลแย้ม
2. นางสาวพชร ยลปราโมทย์
3. นางสาวชฎาวรรณ์ บุญช่วย
error: Content is protected !!