สมศ. ได้ดำเนินการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ไปแล้วทั้งสิ้น 40,835 แห่ง จากจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 60,335 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.68 ภายใต้กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จากผลการประเมิน สู่โครงการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยยึดหลักการดำเนินงาน 5 ประการ ดังนี้
   1. กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดนำผลการประเมินภายนอกไปใช้ ภายใต้การกำกับติดตามของหน่วยงานต้นสังกัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด
   2. ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษา แบบจำแนกประเภทเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน รายการความเสี่ยงสำคัญๆ ประเด็นที่ควรปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และประเด็นที่ควรพัฒนาขึ้นสู่การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ
   3. เน้นให้สถานศึกษาจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยมุ่งเน้นที่รายการประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน รายการความเสี่ยงสำคัญสำคัญๆ ของสถานศึกษา ที่ควรขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศร่วมกัน
   4. เน้นให้สถานศึกษาจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในการแก้ไข ป้องกัน หรือปรับปรุงพัฒนา แล้วดำเนินการแบบต่อเนื่อง โดย สมศ. สนับสนุนการตรวจสอบ-รับรองพัฒนาการ หรือตรวจสอบคุณภาพซ้ำตามการร้องขอของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
   5. ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้สถานศึกษาได้มองเห็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม
 

By admin

error: Content is protected !!