ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย เป้าหมายของบริษัท ไม่ได้วัดเพียงแค่ด้านผลกำไรหรือตัวเลข แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณชนด้วย เช่น การบริจาคเงินสมทบทุน การบริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบัติโรงเรียนในต่างจังหวัด บริจาคสิ่งของที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา เด็ก หรือการเป็นอาสาสมัครในด้านต่างๆ เป็นต้น
     บริษัทจึงได้จัดทำโครงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น และได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในครั้งต่อไป บริษัทได้กำหนดกิจกรรมทำบุญถวายของใช้จำเป็นและปัจจัยให้สามเณรวัดบึงหัวแหวนที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดบึงหัวแหวน ถวายของใช้จำเป็นและปัจจัยให้สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง และมอบสิ่งของที่จำเป็นในการจัดการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี และทัศนศึกษาพักค้างคืนเที่ยวชมธรรมชาติบนสะพานมอญ ร่วมพิธีตักบาตรสะพานมอญ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ด้านบน
    อนึ่งหน่วยกำกับคุณภาพการประเมินภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ประเมินภายนอก ท่่านผู้มีเกียรติ และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ https://seuksaphao.com โทร. ๐๙ ๒๙๐๙ ๖๔๕๙ หรือติดต่่อ นายสนอง ทัศน์ทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด โทร. ๐๘ ๑๓๘๕ ๔๒๙๕

By admin

error: Content is protected !!