เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ณ สำนักงานใหญ่บริษัทศึกษาภาวน์ เลขที่ 108/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสนอง ทัศน์ทอง เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประทีป จำปาศรี นายนัธวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา นางสุรีกาญน์ สิริวรหิรัญ นายสมพงศ์ จันแหล่ กรรมการและนางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย กรรมการและผู้จัดการ มีวาระการประชุมดังนี้

   1.พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน ของบริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

   2. ประเมินผลการดำเนินงานรอบที่ 2/2565

   3. พิจารณาจัดตั้งและเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย 5 พันธมิตรหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย นนทบุรีการประเมิน โสธรการประเมิน สวนผึ้งการประเมิน พีวีเอ็ดดิวเคชั่น และศึกษาภาวน์

ภาพบรรยากาศการประชุม

By admin

error: Content is protected !!