ประกาศ สมศ. สำคัญที่เกี่ยวข้อง/ควรรู้ สำหรับผู้ประเมิน

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๒๖/๒๕๖๕

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๒๕/๒๕๖๕

error: Content is protected !!