15 กันยายน 2565 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เข้ารับโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
   พิธีมอบรางวัลส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ตลอดจนเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า ต่อไปในอนาคต
   คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้ประเมินภายนอกในสังกัดของบริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในรางวัลดังกล่าว

ภาพประกอบข่าว

ขอขอบคุณ : AB64-11507เพลินพิศ ภาพประกอบข่าว

   ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม สมศ. โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ดังนี้
   1) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ซึ่งมีความทุ่มเท ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
   2) เพื่อเป็นเกียรติกับผู้ได้รับการถูกยกย่อง และส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับสำนักงานต่อไป
   3) เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการตรงต่อเวลาและการทุ่มเทการทำงานที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
   4) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550
   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ขอขอบคุณ: ศิริธร ภสส. สมศ. ข่าว/ภาพประกอบ

By admin

error: Content is protected !!