ตัวอย่างผลงานผู้ประเมินที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT

(คลิกชมผลงาน webpage ด้านล่าง)

สัมภาษณ์หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้าน ICT”

  แต่ละหน่วย มีลีลาในการให้ความรู้กับผู้ประเมินแตกต่างกัน ดิฉันถือว่าเป็นการโชคดีของดิฉัน ที่ได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลาย เก็บไว้เป็นประสบการณ์และความทรงจำของตนเอง….

สัมภาษณ์โดย: ส. ตะกายดาว

 ถาม: อยากทราบเรื่องความเป็นมาของ อาจารย์สปันฐ์รุ้ง ก่อนที่จะมาเป็นผู้ประเมิน

ตอบ: อดีตเคยรับราชการครู มา 29 ปีเศษ เป็นหัวหน้าสายอนุบาล และสายผู้สอน มา 4 โรงเรียน และเป็นครูอาสา ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน สอนระดับขั้นพื้นฐาน  4 ปี และเป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก สังกัดการศึกษาเอกชน 3 ปี เป็นอาจารย์พิเศษ และอาจารย์แนะแนว ของโครงการPTU Inter พิเศษ/ M.Ed.1 นักศึกษาเรียนระดับปริญญาโท 3 ปี

ถาม: รู้สึกอย่างไรที่ได้มาสังกัดหน่วย ศึกษาภาวน์

ตอบ: ดิฉันมีความยินดี กับทุกหน่วยที่ได้มีโอกาสอยู่ภายใต้สังกัดที่ผ่านมา เพราะแต่ละหน่วย มีลีลาในการให้ความรู้กับผู้ประเมินแตกต่างกัน ดิฉันถือว่าเป็นการโชคดีของดิฉัน ที่ได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลาย เก็บไว้เป็นประสบการณ์และความทรงจำของตนเองค่ะ และดิฉันถือว่าดิฉันโชคดี 2 ชั้นก็ว่าได้ ที่ได้มาอยู่ภายใต้ร่มไม้ชายคาของหน่วย ศึกษาภาวน์ ขอขยายความคำว่าโชคดี 2 ชั้น หมายถึง ชั้นที่ 1 ได้รับความรู้ เพราะหน่วยมี ทีมบริหารที่เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี กลมเกลียวของคณะผู้บริหาร การให้เกียรติผู้ประเมินทุกคน อย่างเสมอภาคและการจัดแบ่งงานให้ผู้ประเมินอย่างเป็นธรรม ผู้บริหารและนักวิชาการมีความรู้ มีความสามารถ และพูดจาไพเราะ สุภาพ เป็นกัลยาณมิตรกับผู้ประเมิน  โชคดีชั้นที่ 2 หน่วยมีระบบไอที ที่เข้มแข็ง น่าเรียนรู้และเอาแบบอย่าง  มีหัวหน้าไอที ที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีของหน่วย ที่เก่ง เข้าขั้นปรมาจารย์ และหน่วยยังเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินที่สนใจอยากเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการประเมิน สอนให้ฟรีๆ    
     ต้องขอขอบพระคุณทางผู้บริหารหน่วยทุกท่าน ที่ให้โอกาสผู้ประเมินที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ภายใต้การสอนของ อาจารย์ประทีป จำปาศรี ทำให้ดิฉันได้รับการพัฒนา มีทักษะมากยิ่งขึ้น ต้องกราบขอบพระคุณ ทุกท่านอีกครั้ง มาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

ถาม: อยากฝากอะไรไปถึงเพื่อนผู้ประเมินบ้างไหมครับ

ตอบ: ในฐานะผู้ประเมินคนหนึ่ง ก็อยากเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจ ให้กับทุกๆท่าน เพราะการเรียนรู้ของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด ทุกคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตาม Lifestyle ของแต่ละคน ดิฉันจะตระหนักกับตนเองเสมอว่า การเป็นผู้ประเมินที่สมบูรณ์นั้นต้อง “เก่ง ดี งาม” ด้วย ถึงจะถือว่าเป็นคนสมบูรณ์ ซึ่งดิฉันมอง

”คนเก่ง”ในแบบฉบับของดิฉัน เป็นคนมีคุณภาพ คือมีความรู้ ความสามารถ ในงานการประเมินที่ตนเองทำ

“คนดี”ในแบบฉบับของดิฉัน เป็นคนมีคุณธรรม มีศิลธรรม มีจริยธรรม และมีจรรยาบรรณ ของการเป็นผู้ประเมิน

“คนงาม”ในแบบฉบับของดิฉัน คือ มีความเป็นกัลยาณมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจไมตรี มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และ ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน
     ซึ่งดิฉันได้นำหลักการนี้มาใช้ในทีมประเมิน ใช้หลัก ครองคน ด้วยคุณธรรม 9 ประการ ครองตนด้วยหลักจริยธรรม 3 ประการ และครองงานด้วยหลักจริยธรรม 8 ประการ 

     สวัสดีค่ะ…..

error: Content is protected !!