ศึกษาภาวน์ นำเทคโนโลยี Google Data Studio บริหารจัดการหน่วยกำกับการประเมิน

 โปรแกรม Google Data Studio แสดงข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จาก Google Form
เพื่อง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้บริหารจัดการของหน่วย 

error: Content is protected !!