ตามที่ สมศ.ได้กำหนดแผนการจัดประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565
     โดยได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการมอบหมายงานให้หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกและผู้กำกับการประเมิน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด นำโดย นายสนอง ทัศน์ทอง ประธานกรรมการ นายประทีป จำปาศรี กรรมการ นายนัธวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา กรรมการ นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ กรรมการ นายสมพงษ์ จันแหล่ กรรมการ และนางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย กรรมการและผู้จัดการ ได้เข้าร่วมประชุมและรับทราบนโยบาย  ทั้งนี้ บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้รับจัดสรรงาน ด้วยวิธีการสุ่มเลือกในครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ศพด.-กลุ่มพื้นที่ 14/6  จังหวัดบุรีรัมย์ 53 แห่ง และจังหวัดสุรินทร์ 15 แห่ง รวมจำนวน 68 แห่ง ขั้นพื้นฐาน-กลุ่มพื้นที่ 14/5 จังหวัดบุรีรัมย์ 26 แห่ง และจังหวัดสุรินทร์ 51 แห่ง รวมจำนวน 77 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 145 แห่ง

By admin

error: Content is protected !!