บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 และปฐมนิเทศผู้ประเมินใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีกำหนดการดังนี้
   13 ก.ค. 65 เวลา  10.00 – 12.00 น. ผู้ประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
   13 ก.ค. 65 เวลา  14.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ประเมินใหม่)
   14 ก.ค. 65 เวลา  09.30 – 12.00 น. ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   14 ก.ค. 65 เวลา 14.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   – ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
   – ดำเนินรายการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย อาจารย์นัธทวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา
   – เปิดการประชุม โดย อาจารย์สนอง  ทัศน์ทอง- การประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2/2565 จาก นโยบาย ของ สมศ. โดยอาจารย์นิกข์นิภา  บุญช่วย
   – แบบฟอร์มการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้ สถานการณ์โควิด และ ข้อค้นพบจากการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2565 โดย อาจารย์สุรีการญจน์ สิริวรหิรัญ  และอาจารย์สมพงษ์ จันแหล่
   – เทคโนโลยีกับการประกันคุณภาพภายนอก โดย อาจารย์ประทีป  จำปาศรี
   – การจัดทีมประเมินสำหรับการประเมินคุณภายภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย อาจารย์นัธทวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา และอาจารย์นิกข์นิภา บุญช่วย
   – ซักถาม เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยทีมผู้บริหารหน่วยศึกษาภาวน์- กล่าวปิดการประชุม โดยประธาน อาจารย์สนอง ทัศน์ทอง
   ผลการดำเนินการดำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประเมินในสังกัดเป็นอย่างดียิ่ง

รายชื่อผู้ประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย ที่เข้าร่วมประชุม (13 กรกฎาคม 2565)
1.นายนัธทวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา
2.นายสนอง ทัศน์ทอง
3.นางสปันฐ์รุ้ง ชูเจริญมั่นคง
4.นางยาใจ บุญชุ่ม
5.นายประพจน์ เพียรทอง
6.นายประเวช เชื้อวงษ์
7.นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ
8.นางสุภาภรณ์ บุญชัย
9.นายชุมพล เฉลิมทิพย์
10.นายพโยม​ เข็มนาค
11.นายยศพงศ์ ปรีดางกูร
12.นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์
13.นายสมพงษ์ จันแหล่
14.นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย
15.นางสาวปุณยนุช ทองศรี
16.นางรานี ศรีเจริญ
17.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย
18.นายชาติกุลพล สมยาภักดี

ภาพกิจกรรมระหว่างการประชุม 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.-12.00น.

รายชื่อผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ประเมินใหม่)ที่เข้าร่วมประชุม (13 กรกฎาคม 2565)
1.นายสุชาติ เขียวสอาด
2.เยาวรัตน์ ตรีสัตยกุล
3.นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง
4.นางโชติมา สุนทโรวาท
5.นายประวิช​ จำปา​ศรี
6.นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
7.นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง

ภาพกิจกรรมระหว่างการประชุม 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.-16.30น.

รายชื่อผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้าร่วมประชุม (14 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้า)
1.นายชัยยะ กลิ่นหอม
2.นายธำรง ศรีทิพย์
3.นายสาโรช มงคลเนตร์
4.นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
5.นายสมพร เชื้อพันธ์
6.นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์
7.นางสุภาพ มัธยมนันท์
8.นายสุรพล พละศักดิ์
9.นางณัฐวัลย์ จันทร์พฤกษ์
10.นายดิเรก สายศิริวิทย์
11.นางสาวสุรีย์พร อังคณาสาร
12.นายมงคลรัตน์ ศรีเอนก
13.นายสมควร ห่อทอง
14.นางรัชนี ศรีวิสรณ์
15.นางภาณุมาศ เฉลยนาค
16.นายบำรุง พระโพธิ์
17.นางวลัยพร เทวะเวชพงษ์ 
18.นายสันต์ชัย รามะนพ
19.นายจำลอง บุญคง
20.นางสาวษมาพร คงมั่น ***

ภาพกิจกรรมระหว่างการประชุม 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.-12.00น.

รายชื่อผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้าร่วมประชุม (14 กรกฎาคม 2565 ภาคบ่าย)
1.นางศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย
2.นางสิรภัทร ศรีเมือง
3.นางบังอร กุศลสร้าง
4.นางศศิปภา ทิพย์ประภา
5.นายสายันต์ ขันธนิยม
6.นางอิงค์กฤษณ์ ชมภูทีป
7.นางพัชราภรณ์ ดวงชื่น
8.นางพูลทรัพย์ หินอ่อน
9.วรรณา อัมพรสุนทรรัติ
10.นางหงส์หยก ปลาตะเพียนทอง
11.นายพิทยา แก้วทิพย์
12.นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
13.นางพัชรดา คงสมโอษฐ์
14.นางสุลีพร บรรลือเขตร์
15.นางสาวกานต์ยุภา ชุ่มสนิท
16.นางกัลยา แตงขำ
17.นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น
18.นายประทีป จำปาศรี

ภาพกิจกรรมระหว่างการประชุม 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.-16.30น.

By admin

error: Content is protected !!