เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาขน) ได้มีประกาศ ที่ 155 /2565 เรื่อง มอบหมายงานให้หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก สำหรับการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกลุ่มพื้นที่จังหวัด ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By admin

error: Content is protected !!