รักษาการ ดร.นันทา หงวนตัด กับกรรมการบริษัท

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.มีหนังสือถึง นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย ผู้จัดการบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด เชิญผู้บริหารหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวนรวม ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาสถานศึกษากับโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กำนดการ ON Site ครั้งที่ 2

“รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาสถานศึกษากับโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ฯ”
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เวลา   ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     ลงทะเบียนหน้างาน
เวลา   ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น.     กล่าวรายงาน
เวลา   ๐๘.๔๐ – ๐๙.๔๐ น.     ประธานกล่าวเปิดและบรรยาย “รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙” 
เวลา   ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.      รับประทานอาหารว่าง
เวลา    ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.     การเสวนา”แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาสถานศึกษากับโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาสถานศึกษา”

  1. ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท)
  2. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  3. ดร.สุรีรัตน์ โตเขียว (ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์)
  4. นายอลงกรณ์ งามกุศล (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก)
  5. ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้เชี่ยวชาญศูนย์ประสานงาน สมศ.) ผู้ดำเนินรายการ
Play Video

ภาพประกอบข่าว

By admin

error: Content is protected !!