สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งได้พิจารณามอบรางวัลให้กับองค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับเข้าร่วมการประเมินฯ ทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน
     จากผลการประเมิน ซึ่ง สมศ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นถึง สมศ. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานภายในที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินงานจนเกิด “ความร่วมมือในองค์กร” ซึ่งส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานของ สมศ.
     ทั้งนี้ การได้รับประกาศยกย่องดังกล่าว เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ สมศ. ในการยืนหยัดและยึดมั่นที่จะดำเนินงามตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมอบคุณค่าให้กับสังคมต่อไป

ที่มา : https://www.facebook.com/onesqa/

By admin

error: Content is protected !!