เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10-15.00 น. บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด จัดประชุมผู้กำกับการประเมิน เตรียมความพร้อมการประเมิน 2/2565 มีวาระการประชุมดังนี้
     เวลา 13.10 น. – นายสนอง  ทัศน์ทอง  ประธาน     กล่าวเปิดการประชุม
     เวลา 13.30 น. – นางสาวนิกข์นิภา  บุญช่วย กล่าวถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและชี้แจงค่าอ่านงาน นางสุรีกาญจน์  สิริวรหิรัญ นำเสนอข้อมูลการอ่านงานและปัญหาที่พบในการอ่านงานครั้งที่ 1/2565  (CO-02 และ 03)  นายสมพงษ์  จันแหล่ นำเสนอข้อมูลการอ่านงานและปัญหาที่พบในการอ่านงานครั้งที่ 1/2565 (CO-04 และ 05)        ตอบข้อสงสัยและปัญหาที่เกิดขึ้น
    พิธีกรดำเนินการประชุม นายนัธวัฒน์  ธรรมคนธ์ธาดา

     ผู้เข้าร่วมประชุม
     1. นายสนอง ทัศน์ทอง  ประธาน
     2. นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย  ผู้จัดการ
     3. นายนัธทวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา  ฝ่ายกำกับติดตามและพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
     4. นายสมพงษ์ จันแหล่  ฝ่ายกำกับติดตามและประเมินคุณภาพรายงานการประเมิน
     5. นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ  ฝ่ายกำกับติดตามและประเมินคุณภาพรายงานการประเมิน
     6.
นายประทีป จำปาศรี  ฝ่ายเทคโนโลยี
     7. นางสาวพชร ยลปราโมทย์  ฝ่ายเทคโนโลยี
     8. นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่  ที่ปรึกษาหน่วยประเมิน
     9. นายไพฑูรย์ ใจยั่งยืน  ที่ปรึกษาหน่วยประเมินและผู้กำกับคุณภาพรายงาน
   10. นางเตือนใจ อุบลแย้ม  ที่ปรึกษาหน่วยประเมินและผู้กำกับคุณภาพรายงาน
   11. นางณิชาภา ศกุนะสิงห์  ที่ปรึกษาหน่วยประเมินและผู้กำกับคุณภาพรายงาน
   12. นายกิตติภณ โอภาสวัฒนา  ผู้กำกับคุณภาพรายงาน
   13. นางสาวสุรีย์พร อังคณาสาร  ผู้กำกับคุณภาพรายงาน
   14. นายดิเรก สายศิริวิทย์  ผู้กำกับคุณภาพรายงาน
   15. นางพูลทรัพย์ หินอ่อน  ผู้กำกับคุณภาพรายงาน
   16. นางอิงค์กฤษณ์ ชมภูทีป  ผู้กำกับคุณภาพรายงาน
   17. นายประพจน์ เพียรทอง  ผู้กำกับคุณภาพรายงาน

By admin

error: Content is protected !!