ประกาศ สมศ. สำคัญที่เกี่ยวข้อง/ควรรู้ สำหรับผู้ประเมิน

คู่มือการจัดทำและตรวจอ่านรายงานและเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑)

คู่มือ การประกันกรอบแนวทางคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑

คู่มือ การประกันกรอบแนวทางคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๒๒ /๒๕๖๗

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๒๖/๒๕๖๕

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๒๕/๒๕๖๕

error: Content is protected !!