เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่หอประชุมคุรุสภา ได้มีการจัดงานก้าวสู่ปีที่ 4 “ครูกัลยา วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วม โดย ดร.วิษณุ กล่าวว่า ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดตามการทำงานของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันนี้ ได้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณหญิงในการทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์จนมีผลงานปรากฏเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบาย Coding ที่คุณหญิงกัลยาเป็นผู้นำนโยบาย Coding ให้เป็นนโยบายของรัฐบาล และผลักดันให้ Coding เป็นวาระแห่งชาติจนประสบความสำเร็จ และขออวยพรคุณหญิงกัลยาให้ก้าวสู่ปีที่ 8 ทำหน้าที่ผลักดันการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
   ดร.วิษณุ กล่าวต่อว่า ไม่เพียงแต่นโยบาย Coding เท่านั้น คุณหญิงกัลยา ยังพลิกได้โฉมอาชีวะเกษตร ด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) จนเกิดหลักสูตร “ชลกร” รวมถึงนโยบายการศึกษาพิเศษ, การอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย, โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10, การขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ, โครงการ Project14, การขับเคลื่อนงานสภาการศึกษา และโครงการ Smart Devices สร้างการศึกษาไทยให้เท่าเทียม ทำให้เชื่อมั่นว่าการ การก้าวสู่ปีที่ 4 จะสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปฏิรูปการศึกษาไทยได้อย่างแน่นอน
   “รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายที่สำคัญที่ริเริ่มโดยคุณหญิงกัลยา ทั้งนโยบาย Coding ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามีความสำคัญต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เด็ก ให้รู้จักคิด วิเคราะห์เป็น สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนและการทำงานในอนาคต ต้องขอบคุณและเป็นกำลังให้คุณหญิงกัลยาและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และขออวยพรให้ก้าวสู่ปีที่ 8 ทำหน้าที่ผลักดันการศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล” ดร.วิษณุ กล่าว
   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ดำรงตำแหน่ง ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบและความท้าทายในการทำหน้าที่ และทราบดีว่านี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องสร้างเด็กไทยและคนไทยให้มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิตภายใต้ยุคดิจิทัล ที่มีทั้งความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ ซึ่งเรียกรวมกันสั้น ๆ ว่า VUCA WORLD ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และก้าวสู่ปีที่ 4 นี้ จะยังเดินหน้าขับเคลื่อนใน 5 นโยบายสำคัญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ
   1.Coding ถือเป็นวาระแห่งซาติ ในการวางรากฐานการปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนและการพัฒนามนุษย์
   2.การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน ทั้งนี้นอกเหนือจากให้เด็กเก่งทางด้านวิชาการแล้วยังต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Art of Life และ Art of Living คือการที่ต้องมีทั้งศิลปะในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
   3.การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสี่อร่วมสมัย โดยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับครู
   4.อาชีวะเกษตรและประมง โดยยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชนและชุมชน รวมถึงได้กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ โดเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และความยากจนอย่างยั่งยืน และ
   5.นโยบายการศึกษาพิเศษ รวมทั้งเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม… 
   “ขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้สนับสนุนการทำงานของดิฉันมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากให้การสนับสนุนแล้ว ท่านยังเป็นแม่แบบที่ดีด้านการศึกษา รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามที่ถือเป็นรากเหง้าของสังคมไทย ท่านถือเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่ง และรู้สึกซาบซึ้งใจที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานงานแถลงข่าวให้กับดิฉันในวันนี้ รวมถึงในวาระสำคัญ ๆ มาโดยตลอด” คุณหญิงกัลยา กล่าว
   นอกจากนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนการทำงานมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาทั้งท่านผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ คณะที่ปรึกษาฯ คณะทำงาน ข้าราชการ รวมถึงสื่อมวลชนที่ได้ร่วมถ่ายทอดนโยบายไปยังสาธารณชน ทำให้ได้รับเสียงสะท้อนเพื่อนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทั้งตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนซึ่งล้วนมีความสำคัญ ที่จะร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบาย ก้าวสู่ปีที่ 4 ของครูกัลยา ในการวางรากฐานที่แข็งแรงทางการศึกษาไทย ให้มีสมรรถนะไกลสู่สากลเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ และสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนทั้งในวันนี้และในภายภาคหน้า

                                                                                              ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/1361617

By admin

error: Content is protected !!