สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 91.16 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
   ทั้งนี้ การประเมิน ITA จัดโดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานกำกับติดตามการประเมินฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ซึ่งการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงานทั่วประเทศ
   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จากระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ http://itas.nacc.go.th

By admin

error: Content is protected !!