เมื่อวันที่ 1 เมเษายน 2565 นายกีรติ ฆารเจริญ หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 เป็นตัวแทน สมศ.รับมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565  ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 130 ปี วันที่ 1 เมษายน 2565 โดย รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เป็นประธาน กล่าวชื่นชมผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.ในปีนี้ เป็นนวัตกรที่มีคุณค่าสำคัญยิ่ง ช่วยส่งเสริม-สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย พร้อมขอบคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ศธ. ที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าการศึกษา แนะข้าราชการทุกคนร่วมสร้างการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ มีการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ผนึกพลังร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อสร้างและสะสมความสำเร็จอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่อง ในทุกกิจกรรม และทุก ๆ การลงมือกระทำ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการจัดการศึกษา
     สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากระทรวงศึกษาธิการขึ้น และรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2565 จำนวน 130 ราย และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย

By admin

error: Content is protected !!