ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการประธานกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2565 สมศ.ยังคงใช้รูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ตั้งเป้าหมายจำนวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ 18,000 แห่ง แบ่งเป็น ศูนย์พัฒนาเด็ก 6,376 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,468 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ 326 แห่ง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 360 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา 440 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 30 แห่ง
     การเข้ารับการประเมินยังคงยึดหลักการเป็นกัลยาณมิตรและไม่เป็นภาระแก่สถานศึกษา แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คือ การประเมินผลและวิเคราะห์รายงานผล การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยไม่ร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษา ลดภาระสถานศึกษา ระยะที่ 2 คือ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะใช้ระยะเวลาประเมินน้อยที่สุด และยึดมาตรการทางสาธารณสุข สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยจะเลือกรับการประเมินจาก สมศ.หรือไม่ก็ได้ แต่ สมศ.คาดหวังว่าจะเลือกประเมินกับ สมศ. ซึ่งปีนี้มี 30 กว่าแห่ง อาทิ ม.เชียงใหม่, ม.นเรศวร แต่หากจะเลือกประเมินจากหน่วยงานอื่น ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ
     ด้าน ดร.นันทา หงวนตัด รก.ผอ.สมศ. กล่าวว่า สมศ.กำหนดช่วงเวลาที่จะเข้าประเมินภายนอกสถานศึกษาเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 เดือน ต.ค.2564-มิ.ย.2565 เป้าหมาย 12,047 แห่ง และช่วงที่ 2 เดือน มิ.ย. 2565-ก.ย.2565 เป้าหมาย 5,953 แห่ง ก่อนการประเมิน สมศ.ได้มีโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ให้กับสถานศึกษาประเภทต่างๆที่จะเข้าประเมินในรูปแบบออนไลน์ ปีนี้ได้จัดส่งเสริมสถานศึกษาไปแล้ว 25,450 แห่ง ทั้งจัดอบรมคัดเลือกและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกเพิ่มเติม เพื่อสร้างผู้ประเมินให้เพียงพอกับเป้าหมายการประเมิน
     ล่าสุด สมศ.พัฒนาระบบ AQA ให้สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (E-Certificate) ได้ด้วยตนเอง ภายหลังจากที่สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ผ่านระบบ QC100 เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้ประเมินภายนอกให้มีคุณภาพต่อไป ขอฝากถึงสถานศึกษาที่รับการประเมินนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก สมศ.ไปใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ดียิ่งข

ที่มา: ไทยรัฐฉบับพิมพ์  ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.22 น.

By admin

error: Content is protected !!