3 เมษายน 2565 วันนี้ เวลา 09.21 น. นายกีรติ ฆารเจริญ หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 มอบนโยบายให้หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก และผู้ประเมินภายนอก ผ่านกลุ่มไลน์ เน้นย้ำก่อนเริ่มทำการประเมินในปีนี้ ขอฝาก “ผู้ประเมินทุกท่าน” กลับไปทบทวนความรู้ให้เข้าใจและแม่นยำตามข้อมูลที่ส่งมาให้ในวันนี้
     ทั้งนี้สำนักงานได้แจ้งให้ทุกหน่วยให้มี “ความเข้มงวด” ในการพัฒนา และสร้างความเข้าใจในกระบวนการประเมินให้กับผู้ประเมินให้มากยิ่งขึ้น โดยทุกท่านต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ในปีนี้เป้าหมายจะยกระดับคุณภาพการเขียนรายงานให้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านดังเช่นที่ผ่านมานะครับ  นายกีรติ ฆารเจริญ กล่าว
     ทางบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด จึงแจ้งให้ผู้ประเมินในกำกับทราบ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจ ผ่านทาง Website เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประเมินสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและง่ายขึ้นอีกทางหนึ่ง

ข้อมูลที่ สมศ.แจ้งให้ผู้ประเมินต้องทบทวนควาามเข้าใจ 

ชุดวิขา 101

ชุดวิชา 102-2

ชุดวิชา 102-2

ชุดวิชา 102-3

ชุดวิชา 103-1

ชุดวิชา 103-2

ชุดวิชา 104-1

ชุดวิชา 104 -1 (ตอนที่ 2)

ชุดวิชา 105-1

ชุดวิชา 105-1 (ตอนที่ 2)

สรุปข้อค้นพบจากการประเมินครั้งที่แล้ว
9 ธันวาคม 2564

Play Video

อบรมหน่วยกำกับ ผู้กำกับ และผู้ประเมิน
 31 มีนาคม 2565

Play Video

แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการประเมิน Online
19 มี.ค. 2564

Play Video

รูปแบบ วิธีการประกันคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
4 เม.ย 2565

Play Video

รูปแบบ วิธีการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5 เม.ย 2565

Play Video

By admin

error: Content is protected !!