เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด โดย นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย ผู้แทนนิติบุคคล พร้อมด้วยคณะบุคลากรของหน่วย  ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอกและการปฐมนิเทศ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  โดยมีกำหนดการประชุม ดังนีี้
      เวลา  15.00 -15.15 น.   ลงทะเบียน/เข้าห้องประชุมโดยทีมวิทยากร
      เวลา  15.15-15.30  น.   กล่าวเปิดการประการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย อาจารย์ยศพงศ์  ปรีดางกูร และอาจารย์นัธทวัฒน์  ธรรมสุคนธ์ธาดา พร้อมกับแนะนำบริษัท ศึกษาภาวน์จำกัด และกล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์สนอง  ทัศน์ทอง และอาจารย์นิกข์นิภา  บุญช่วย
      เวลา  15.30-15.45 น.   การกำกับติดตามคุณภาพรายงานการประเมินภายนอก โดยอาจารย์สุรีกาญจน์  สิริวรหิรัญ และอาจารย์นิกข์นิภา  บุญช่วย 
      เวลา  15.45-16.00 น.   เทคโนโลยีกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย อาจารย์ประทีป  จำปาศรี
      เวลา  16.00-16.10 น.   พักการประชุม
      เวลา 16.10-17.30 น.   ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยอาจารย์สุรีกาญจน์  สิริวรหิรัญ และอาจารย์นิกข์นิภา  บุญช่วย
      เวลา 17.30-18.00 น.  ซักถาม เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้ประเมินภายนอก
      เวลา 18.00-18.05 น.   กล่าวปิดการประชุม โดยทีมวิทยากรโดยนางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 
      การประชุมมีบรรยากาศเป็นไปแบบกัลยาณมิตร แบบ เพื่อน พี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก  เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. และเลิกประชุมเวลา 18.00 

ความรู้เกี่ยวกับ การคัดลอกข้อความในไฟล์ .pdf ด้วย โปรแกรมไลน์

Play Video

ความรู้เกี่ยวกับ การ Comment ในไฟล์ .pdf

Play Video

By admin

error: Content is protected !!