เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศ ที่ ๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองเป็นหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการนี้ สมศ. ได้ให้การรับรองและการประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับรองเป็นหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองที่กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะทำงานถือเป็นที่สุด  บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด เป็น1 ใน 50 หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับการคัดเลือก
     “ขอขอบคุณคณะทำงานจาก สมศ.ทุกท่านที่ให้โอกาส บริษัทศึกษาภาวน์จำกัดได้เป็นหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ยุคใหม่ ยอดเยี่ยม ยอมรับ และยั่งยืน ไปพร้อมๆกัน บริษัทศึกษาภาวน์จำกัด จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาที่จะต้องกำกับการประกันคุณภาพภายนอกโดยเคร่งครัดต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. ต่อไป”  นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย ผู้แทนนิติบุคคล กล่าว

By admin

error: Content is protected !!