ภาพประกอบ : จาก Internet

       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565  ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มี ประกาศที่ 55/2565 เรื่อง รายชื่อนิติบุคคลที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อนำเสนอกรอบแนวทาง การกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกและรับการสัมภาษณ์ บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด เป็นหนึ่งในจำนวน 87 บริษัทและห้างหุ้นส่วน ที่ผ่านการคัดเลือก 
       กล่มงานฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี ได้เตรียมดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสนันสนุนการ บริหารจัดการ ของบริษัท หากได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย จัดให้มีระบบ Cloud Computing เพื่อจัดทำ Website ของบริษัท http://sueksaphao.com จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ โดยใช้ Google  Form และจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ได้ เป็นสารสนเทศผ่านโปรแกรมGoogle Data Studio ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และลดภาระ 
       อนึ่ง ในอดีตทีมงานฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี ของบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด เคยร่วมงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน Mobile App กับสมศ.มาแล้ว    

ทีมงานฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี ของบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด เมื่อครั้งร่วมงาน กับ สมศ. ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Mobile App ก่อนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

Video : ประกอบข่าว

ภาพ  : ประกอบข่าวครงการทดสอบนำร่อง การลงพื้นที่ประเมิน ด้วยเทคโนโลยี Mobile App
28 กันยายน 2563
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

By admin

error: Content is protected !!