เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้จัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ประเมินใหม่และการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประเมินภายนอก สำหรับการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การศึกษาชั้นพื้นฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
     เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผู้ประเมินลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
     – เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ประเมินใหม่ โดย อาจารย์ประทีป จำปาศรี
     – ชี้แจงวัตถุประสงค์ พร้อมแนะนำทีมบริหาร หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดย อาจารย์สมพงษ์ จันแหล่
     – ชี้แจงการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2566 และเรื่องแจ้งเพื่อทราบโดยอาจารย์นิกขันิภา บุญช่วย
     – แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยอาจารย์นิกข์นิภา บุญช่วย และ อาจารย์สุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ
     – แนะนำทีมนักวิชาการในหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัท ศึกษาภาวน์จำกัด โดย อาจารย์สมพงษ์ จันแหล่
     -ตอบข้อชักถาม รับข้อเสนอแนะ
      ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร นักวิชาการดูแลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งสิ้นจำนวน 69 คน เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

     เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้จัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ประเมินใหม่และการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประเมินภายนอก สำหรับการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การศึกษาปฐมวัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
     เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
     ผู้ประเมินลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
     – เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ประเมินใหม่ โดย อาจารย์สนอง ทัศน์ทอง
     – ชี้แจงวัตถุประสงค์ พร้อมแนะนำทีมบริหาร หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดย อาจารย์สมพงษ์ จันแหล่
     – ชี้แจงการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2566 และเรื่องแจ้งเพื่อทราบโดยอาจารย์นิกข์นิภา บุญช่วย
     – แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยอาจารย์นิกข์นิภา บุญช่วย และ อาจารย์สุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ
     – แนะนำทีมนักวิชาการในหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัท ศึกษาภาวน์จำกัด โดย อาจารย์สมพงษ์ จันแหล่
     -ตอบข้อชักถาม รับข้อเสนอแนะ
     ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหาร นักวิชาการดูแลระดับการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

By admin

error: Content is protected !!