เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด เลขที่ 108/5 หมู่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการบริหารบริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วย นายสนอง ทัศน์ทอง ประธานกรรมการ นายประทีป จำปาศรี กรรมการ นายนัธวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา กรรมการ นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ กรรมการ นายสมพงษ์ จันแหล่ กรรมการ และนางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย กรรมการและผู้จัดการ ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน ครั้งที่ 2/2565 มีเรื่องที่ประชุม สรุปได้ดังนี้       

   1.พิจารณา ค่าตอบแทนพิเศษผู้จัดการ ค่าพัฒนาและบำรุงรักษาสำนักงานใหญ่ และเงินสมทบกองทุนบริษัท             
   2.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับจ่ายแก่ผู้ตรวจอ่านงาน                              
   3.การจัดทีมผู้ประเมินรอบ 2/2565  ทั้งขั้นพื้นฐานและ ศพด.  โดยยึดแบบสำรวจเป็นหลัก                    
   4. การอบรมพัฒนาผู้ประเมินเพื่อเตรียมประเมินรอบที่ 2/2565  โดยแยกอบรมผู้ประเมินใหม่ กับผู้ประเมินเดิม ในช่วง วันที่ 7 -9 กรกฎาคม 2565
   5.การปรับข้อมูล แบบ CO-02 ถึง CO-09 เน้นกำชับให้ผู้ประเมินใช้แบบฟอร์มที่หน่วยส่งให้เท่านั้น 
   6.การประชุมผู้ตรวจอ่านงาน จะจัดประชุมในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565  (รอการนัดหมายอีกครั้ง)

   เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ภาพประกอบข่าว

By admin

error: Content is protected !!