ประกาศรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการต่ออายุ การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565

การศึกษาปฐมวัย

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๒๑๖/๒๕๖๕

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ผปม.๕

แบบ คำขอต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก  หรือ ยื่นความประสงค์ขอต่ออายุการรับรองได้ที่ <คลิก>

ไฟล์ PDF

ไฟล์ WORD

error: Content is protected !!