งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ และมีคุณภาพ ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทีมงาน …

สุรีกาญจน์   สิริวรหิรัญ

บทสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด

สัมภาษณ์โดย … full moon

        full moon อยากทราบเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับตัวท่าน ก่อนจะได้มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ  
        Sureekan:  เริ่มเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ – ๒๕๔๗ ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเวลา ๒๘ ปี ซึ่งเมื่อปี ๒๕๔๗ เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด มาสอบเป็นผู้ประเมินภายนอกเมื่อปี ๒๕๔๗ และสอบได้พร้อมทั้งได้ออกประเมินครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทำงานเป็นผู้ประเมินภายนอกมาจนถึงปัจจุบัน
        full moon : มีอะไรที่ท่านภาคภูมิใจ เป็นพิเศษ  ในการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
        Sureekan : ทำหน้าที่ผู้ประเมินเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา และได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประเมินดีเด่นของสมศ.เมื่อปี ๒๕๕๘ 
        full moon : ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ประเมินภายนอก
        Sureekan : ความพยายาม ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จตามเวลา รักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสุขในการทำงาน ที่สำคัญคือ การเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
         full moon : การที่ท่านเข้ามาร่วมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด  ท่านคิดว่าจะนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ได้อย่างไร ครับ
         Sureekan : จากประสบการณ์ในการประเมินที่ผ่านมา ๑๘ ปี คิดว่าผู้ประเมินภายนอกทุกคนควรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นหน่วยประเมินควรมีการอบรมผู้ประเมินทุกครั้งก่อนออกประเมิน โดยบุคลากรของหน่วยที่มีความรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้านการใช้เทคโนโลยีในการประเมิน ด้านการใช้เอกสารต่างๆที่สมศ.กำหนด ด้านการเขียนรายงานที่มีคุณภาพ     เป็นต้น
          full moon: ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้บริษัทศึกษาภาวน์ ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.และขอบคุณมากครับ ที่ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ สวัสดีครับ 
          Sureekan:  สวัสดีค่ะ

ภาพประกอบบทสัมภาษณ์

รางวัลผู้ประเมินดีเด่น ของสมศ.ประจำปี ๒๕๕๘ 

ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

By admin

error: Content is protected !!